วิธีการใช้งาน PHICHIT Grader    PHICHIT Grader คืออะไร


    PHICHIT Grader คือระบบตรวจโปรแกรมแกรมภาษา c,c++ โดยที่โจทย์ปัญหาจะระบุรูปแบบข้อมูลนำเข้า (input)และ
 รูปแบบข้อมูลส่งออก (output) เอาไว้ ให้เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาที่โจทย์ต้องการและรับข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูล
 ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นเมื่อส่งโปรแกรมมายังเครื่องตรวจ เครื่องตรวจจะทำการทดสอบด้วย
 ข้อมูลทดสอบ(testcase) จำนวนชุดตามโจทย์ปัญหา หากโปรแกรมที่ส่งสามารถให้คำตอบถูกต้องในข้อมูลทดสอบชุดใดๆ
 จะได้รับคะแนนแต่หากว่าคำตอบไม่ถูกต้อง ก็จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับข้อมูลทดสอบชุดนั้น
 
_____________________________________________________________________

    Editor และ คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Editor

      - โปรแกรม Dev C++ คลิกที่นี่
      - คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Dev C++ คลิกที่นี่
      - โปรแกรม CodeBlocks คลิกที่นี่
  _____________________________________________________________________


    การส่งรหัสต้นฉบับ (Source Code)
   
  การส่งรหัสต้นฉบับ (Source Code) นั้น ต้อนระบุในส่วน header ของตัวโค้ตตามรูปแบบ
  /*
  TASK: ชื่อโจทย์เป็นภาษาอังกฤษ
  LANG: [C/C++] อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่ต้องใส่วงเล็บเหลี่ยม
  */
  แล้วส่งในหน้า ส่งโจทย์ ทางระบบจะทำการตรวจและให้คะแนน
 
   ตัวอย่าง ข้อ บวก1(add1)
/*
TASK: add1
LANG: C
*/
#include < stdio.h >
int main()
{
  int x,y,sum=0;
  scanf("%d",&x);
  scanf("%d",&y);
  sum=x+y;
  printf("%d",sum);
  return 0;    
}
  _____________________________________________________________________

    พบปัญหาคอมไพล์ไม่ผ่าน

     การคอมไพล์ไม่ผ่าน (Compilation Error) นั้นเกิดได้จากรูปแบบโค้ดโปรแกรมที่คุณส่งมานั้น
 ไม่ถูกต้องตามไวยากรณ์ของภาษา (Syntax Error) ซึ่งหากพบว่าเกิดการคอมไพล์ไม่ผ่านขึ้น
 ให้ลองตรวจสอบเบื้องต้นดังต่อไปนี้
  1. ตรวจสอบว่าโค้ดโปรแกรมที่เขียนถูกต้องตามไวยากรณ์ภาษาหรือไม่
  2. ตรวจสอบว่าเลือกภาษาที่ใช้ในหน้าจอ ส่งโค้ด ถูกต้องหรือไม่
  3. ห้ามมีการ include < conio.h > โดยเด็ดขาด
  4. ห้ามมีการเปิดไฟล์เพื่อทำการอ่าน หรือเขียนโดยเด็ดขาด นอกจากโจทย์จะมีการระบุไว้ทั้งนี้ คุณสามารถคลิกที่คำว่า
  comp-error ในหน้าจอแสดงผลการตรวจ เพื่อดูข้อมูลที่ได้จาก Compiler ได้ จะได้นำมาพิจารณาว่าการคอมไพล์
  ไม่ผ่านนั้น เกิดขึ้นจากปัญหาใด
  _____________________________________________________________________

    ความหมายของผลการตรวจ
   
  เครื่องตรวจจะแสดงผลการตรวจไว้ที่หน้า ผลการตรวจ และหน้าจอขนาดเล็กในขณะที่ส่งโปรแกรม ซึ่งผลการตรวจนั้น
  จะเป็นตัวอักษรเรียงติดกัน จำนวนตัวอักษรเท่ากับจำนวนชุดข้อมูลทดสอบ
  โดยแต่ละตัวอักษรก็หมายถึงผลการตรวจของชุดข้อมูลทดสอบแต่ละชุด มีความหมายดังนี้
  * P หมายถึง ผ่าน (Accepted) - ถูกต้อง
  * - หมายถึง ไม่ผ่าน (Unaccepted) - ไม่ถูกต้อง
  * T หมายถึง ใช้ทรัพยากรเกินขีดจำกัด (Time Limit Exceeded / Memory Limit Exceeded) เนื่องจากใช้คำสั่ง getch()
  * X หมายถึง โปรแกรมมีปัญหา (Crash)