โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ได้รับรางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
จากการแข่งขันการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 (NSC 2012)
ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2555
ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ระบบตรวจสอบโปรแกรมภาษาซีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม
(Web-based Programming Environment for Novices)

รหัสโครงการ 14p22n131 ประเภทส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน
1. นายวิศว ทรงบัวผัน ชั้น ม.6/1
2. นายชานน รอดรักษา ชั้น ม.5/1
3. นายธนยศ มีอุสาห์ ชั้น ม.4/1
อาจารย์ที่ปรึกษา นายมาโนชญ์ แสงศิริ