ยินดีต้อนรับสู่ PHICHIT Grader

ระบบตรวจสอบโปรแกรมภาษาซีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสําหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

-------------------------------------------------
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
รายวิชา ว 31286 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี
และรายวิชา ว 31287 การโปรแกรมและการประยุกต์
รายวิชา ง 30241 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี
และรายวิชา ง 30242 การโปรแกรมและการประยุกต์ 2
และการฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรม
ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ที่สนใจด้านการเขียนโปรแกรม
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551