×
open


จำนวน 194 โรง
( โรงเรียนในสังกัด )

บุคลากร  3,344 คน
( โรงเรียนในสังกัด )

นักเรียน 39,224 คน
( ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 )

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลบุคลากรรายโรง

ข้อมูลสิ่งก่อสร้างรายโรง

ข้อมูลครุภัณฑ์รายโรง


หมายเหตุ : คำนวนโดยอัตโนมัติ จากการฐานข้อมูลระบบ

บุคลากรแยกตามระดับการศึกษา


ปริญญาเอก 6 คน
ปริญญาโท 489 คน
ป.บัณฑิต 0 คน
ปริญญาตรี 1,740 คน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 6 คน

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด


ขนาดใหญ่พิเศษ (1501 ขึ้นไป) 1 โรง
ขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1500) 6 โรง
ขนาดกลาง (นักเรียน 121-600) 113 โรง
ขนาดเล็ก (นักเรียน 1-120) 74 โรง

ที่ [รหัส]รายการ ดาวน์โหลด ครั้ง สิทธิ์การเข้าถึง
1[34]ข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2560160

ที่ [รหัส]รายการ ดาวน์โหลด ครั้ง สิทธิ์การเข้าถึง
1[43]โรงเรียนในโครงการที่ใช้ DLTV สพป.สงขลา เขต 3 (ณ วันที่ 10 มกราคม 2562)57
2[42]จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 256171
3[41]จำนวนลูกจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2561124
4[40]จำนวนครูแยกวิทยฐานะ วุฒิการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 2561124
5[39]จำนวนครูแยกระดับการสอน และเพศ ปีการศึกษา 2561103

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7437-3038   0-7437-1765
Copyright © by ICT SK3